ပပ်ႉသပ်း Oxford Dictionary APK ပုၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းၾူၼ်း Android ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ

မႂ်ႇသုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၸိူဝ်းၽူႈသူင်ၸႂ်ဢင်းၵိတ်ႉၶဝ် ပပ်ႉသပ်း Oxford Dictionary ပုၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းၾူၼ်း Android ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ မီးပႃးၶေႃႈသပ်းလႅင်းလႄႈ ပိူင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်း (လိူဝ်ၼၼ်ႉသင်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ သဵင်ဢွၵ်ႇမၼ်းၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ႈၼႂ်း Settings မၼ်းသေ ၸၼ်ဢဝ်သဵင်မၼ်းလႆႈယူႇ)
ၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆႉ

မၢႆတွင်း / --
သင်ဝႃႈ ဢၼ်ၼိူဝ်ၼႆႉ မၼ်းသႂ်ႇယၢပ်ႇၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်ဢၼ်တႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇ
  1. ၸၼ်ဢဝ် Oxford Dictionary APK မၼ်းယဝ်ႉႁဵတ်း Install ၶဝ်ႈၼႂ်းၽူင်း ၽူၺ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး။
  2. ၵမ်းၼႆႉ ၸၼ်ဢဝ် ၾၢႆႇၽိူမ်ႉ တႃႇႁႂ်ႈတူၺ်းလႆႈလူလႆႈ ထွမ်ႇလႆႈသဵင်မၼ်းၼၼ်ႉ တေမီးသီႇၾၢႆႇ သႅၵ်ႉမၼ်းၶႂ်ႈယႂ်ႇဢိတ်းဢိတ်း၊ ၸၼ်ဢဝ်မႃး သႂ်ႇၼႂ်း File Manager ၾူင်းႁဝ်း သႂ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ၾၢႆႇ Oxford ၼၼ်ႉတင်းသီႇၾၢႆႇတႃႉ။ ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ပိုတ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။

ၾၢႆႇတႃႇၶိူင်ႈဢႅပ်ႉမၼ်း

ၾၢႆႇတႃႇႁႂ်ႈၽုၺ်ႇလႆႈထွမ်ႇသဵင်လႆႈ


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ