လမ်ႁ ၶၢဝ်

ပဵၼ်မိူဝ်ႈၽွင်းၵဝ်ၶႃႈတိုၵ်ႉပဵၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း။ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁဵၼ်းဢဝ်ၽၢႆႇ ပၢႆးထဵင်ၵၼ် တင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ဢၼ်မီးၼႂ်း ႁွင်ႈႁဵၼ်းၵဝ်ၶႃႈ ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈထဵင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢီႈသင်တေႉꧦ ၼႆတႄႉ ၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇတွင်း သေဢိတ်းယဝ်ႉဝႃႈ။
ၵူၺ်းၵႃႈတွၼ်ႈသွၼ်(ပွင်ႈႁဵၼ်း) ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈလႆႈႁဵၼ်းဢဝ် ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၵဝ်ၶႃႈတိုၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈလူင်လိုမ်းလႆႈ သေပွၵ်ႈၶႃႈသႄႈ။
ၵဝ်ၶႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵဝ်ၶႃႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈသေ ၽၢႆႇဢၢႆႈၵေႃႉဢၼ်မႃး ထဵင်ၵၼ်တင်းၶႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၽၢႆႇ ၽိတ်းတင်းပိုၵ်း တိုၼ်းထၢင်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆဢေႃႈ။  ဢၢႆႈၸၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတိုၼ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၽၢႆႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈသေ ၽၢႆႇၶႃႈသမ်ႉပဵၼ်ဢၼ်ၽိတ်းတင်းပိုၵ်း ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ။
ၶူးပူင်သွၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ မၼ်းဢၢၼ်းတေပူင်သွၼ်ပၼ် ဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ တႃႇမေႃဢဝ်ၸႂ်ႉၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ်ႁဝ်း ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ မၼ်းၼၢင်း ႁွင်ႉဢဝ်ႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလုၵ်ႉၸုၵ်းသေ ႁႂ်ႈဢၢႆႈၸၢႆးၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယူႇၽၢႆႇၶၢင်ႈၶူင်ႇ ၽိူၼ်မၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈၶႃႈသမ်ႉမႃးၸုၵ်းယူႇ တင်းၽၢႆႇၼႆႉ။ တီႈၼိူဝ်ၵၢင်ၶူင်ႇၽိူၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးဢၼ်ယႂ်ႇꧦလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ တၢင်ႇတမ်းဝႆႉ။ ဢၼ်ၼၼ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈၸၢင်ႈႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းလႆႈလီꧦ ဝႃႈမၼ်းပဵၼ် "သီလမ်"။ ၵမ်းၼၼ်ႉၶူးပူင်သွၼ်ႁဝ်း ၸင်ႇတွင်ႈထၢမ်ဢၢႆႈၸၢႆး ၽၢႆႇတင်းပုၼ်ႉဝႃႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ်ၽိူၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်သီသင် ၼႆလႄႈ ဢၢႆႈၸၢႆးတင်းပုၼ်ႉ တွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ ပဵၼ် ''သီၶၢဝ်" ၼႆဝႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈယုမ်ႇသေဢိတ်း ဝႃႈဢၼ်ၼၼ်ႉတေပဵၼ်သီၶၢဝ်။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽၢႆႇၶႃႈႁၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ဝႆႉသီလမ်ယူႇလီꧦ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။
ႁဵတ်းၼႆသေ ၽၢႆႇတင်းၸုမ်းဢၢႆႈၸၢႆးဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ လႄႈၽၢႆႇတင်းၸုမ်းၵဝ်ၶႃႈ လႆႈတေႇပၢင်ထဵင်မေႃးၵၼ်ၵႂႃႇ တင်းႁိုင်ယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်ႁဝ်း ၸင်ႇၶိုၼ်းႁွင်ႉလၢတ်ႈဢၢႆႈၸၢႆးဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမႃးၸုၵ်းယူႇတင်းၽၢႆႇၶႃႈသေ ႁႂ်ႈၵဝ်ၶႃႈၵႂႃႇၸုၵ်းယူႇ တင်းၽၢႆႇမၼ်းၸုၵ်းဝႆႉ မိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈပိၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ တီႈယူႇၵၼ်။ ၵမ်းၼႆႉ ၶူးသွၼ်ၸင်ႇ တွင်ႈထၢမ်ၶႃႈဝႃႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ်ၶူင်ႇၽိူၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်သီသင်ၼႆလႄႈ ၵဝ်ၶႃႈၸင်ႇၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်သီၶၢဝ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၸႂ်ႈတေႉꧦယဝ်ႉ ဢၼ်တၢင်ႇတမ်းဝႆႉ တီႈၼိူဝ်ၽိူၼ် ၼႂ်းၶိုင်ႈၵၢင်ႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးသီသွင်ၽၢႆႇ ဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉ။ ပေႃးယူႇတင်းၽၢႆႇဢၢႆႈၸၢႆးဢွၼ်ႇၼၼ်ႉသေ တူၺ်းၼႆပဵၼ်သီၶၢဝ်။ သင်မႃးယူႇတင်းၽၢႆႇၵဝ်ၶႃႈသေ လွမ်တူၺ်းၼႆတႄႉ မၼ်းတိုၼ်းတေ ပဵၼ်သီလမ်ၼၼ်ႉၶႃႈသႄႈ။ " မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်မႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇမေႃလွမ်တူၺ်းပၼ်ႁႃ ၽၢႆႇပိူၼ်ႈၽၢႆႇႁဝ်းၽွင်ႈ။ ပေႃးႁဝ်းမေႃယၵ်ႉတူၺ်း
ၸိူင်ႉၼၼ်ၵွၼ်ႇ ႁဝ်းၸင်ႇတေမေႃႁူႉတီႈပွင်ႇပၼ်ႁႃဢၼ်တေႉꧦမၼ်း "။    ။

တိုၼ်း >> Black or White.
ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ>> ၶႂၼ်ႁိူဝ်းတႆး

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ