ၵေႃႇၾီႇ ၼိူဝ်ၽႃ

ၵဝ်ၶႃႈၼင်ႈၸွမ်းဢူၺ်းၵေႃႉ ၵဝ်တီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉ(ႁၢၼ်ႉ/သႅင်ႇ) ၵေႃႇၾီႇဢၼ်မီးၵူၼ်း ႁုၸၵ်းၼမ်(ၸိုဝ်ႈလိုဝ်း) ဢၼ်ၼိုင်ႈတီႈၼႂ်းဝဵင်း ဝိၼ်ႇၼၢႆႊ(Venice) ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ဢီႇထလီႇ(Italy)။ပဵၼ်ဝဵင်း ဢၼ်ႁိူဝ်ႈလႅင်း  တဵမ်ထူၼ်ႈတင်း ၼမ်ႉတင်းၾႆး။
ႁဝ်းတိုၵ်ႉဢွၼ်ၸူမ်း ၵိၼ်ၵေႃႇၾီႇႁဝ်းယူႇ။ ၸင်ႇမီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈၽႅဝ်မႃးသေ မႃးၼင်ႈႁိမ်းၽိူၼ်ၽၢႆႇၶၢင်ႈႁဝ်း။ မၼ်းၸင်ႇႁွင်ႉဢဝ် ၵူၼ်းပၢႆးၽိူၼ်ၼၼ်ႉမႃးၸူး တီႈမၼ်းသေသင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ "ဢဝ်မႃးပၼ်ၵေႃႇၾီႇသွင်ၵွၵ်း တႃႇၵွၵ်းၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်တႃႇႁွႆႈဝႆႉတီႈၽႃ "ၼႆယဝ်ႉ။ ႁဝ်းလႆႈငိၼ်းၸွမ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်မၼ်းလၢတ်ႈၼၼ်ႉသေ ပဵၼ်ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်ၵႂႃႇတေႉတေႉ။ ပႂ်ႉလွမ်တူၺ်းမၼ်းၵေႃႈ ၵိၼ်ၵေႃႇၾီႇတႃႇၵွၵ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းသေ ၶိုၼ်းၶႄႇပၼ်ၵႃႈၵေႃႇၾီႇတႃႇသွင်ၵွၵ်း ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇလၢၼ်ႉမိူဝ်းၵႂႃႇ။
ဝၢႆးမၼ်းမိူဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆးၽိူၼ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇမႃးၸူးတီႈၽိူၼ်ၼၼ်ႉသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈပွတ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉဢဝ်ပႃႉဝႆႉတီႈၽႃ တီႈၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉဝႃႈ " ၵေႃႇၾီႇၼိုင်ႈၵွၵ်း "ၼႆယဝ်ႉ။ ၽွင်းႁဝ်းတိုၵ်ႉမီးယူႇ တီႈၼၼ်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မီးၵူၼ်းထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးသေ ၶႃသင်ႇထႅင်ႈၵေႃႇၾီႇ တႃႇသၢမ်ၵွၵ်း။ တႃႇသွင်ၵွၵ်းတႄႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ဝႆႉတီႈၽိူၼ်သေ တႃႇၵွၵ်းၼိုင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈတႃႇဢဝ်ဝႆႉတီႈၽႃ။ ၶႃသွင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၸူမ်းၵိၼ်ၵေႃႇၾီႇၶႃယဝ်ႉ ၶိုၼ်းၶႄႇပၼ်ၵႃႈၵေႃႇၾီႇတႃႇသၢမ်ၵွၵ်းသေ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇမိူဝ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆးၽိူၼ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းႁဵတ်းမိူၼ်မိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မၼ်းမႃးတႅမ်ႈလိၵ်ႈပွတ်းၼိုင်ႈဝႃႈ " ၵေႃႇၾီႇၼိုင်ႈၵွၵ်း"ၼႆသေ ဢဝ်ၸပ်းဝႆႉ တီႈၽႃၼၼ်ႉထႅင်ႈ။
လွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းမႃးပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်သုၵ်ႉသၵ်ႉပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်း လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းယဝ်ႉသႄႈ။ ႁဝ်းၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၸူမ်းၵိၼ်ၵေႃႇၾီႇႁဝ်းယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶႄႇပၼ်ၵႃႈမၼ်းသေဢွၵ်ႇမိူဝ်းၵႂႃႇ။
ပူၼ်ႉၵႂႃႇလႆႈထႅင်ႈမွၵ်ႈသီႇႁႃႈဝၼ်း ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉလႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေ ၵႂႃႇၸူးတီႈလၢၼ်ႉၵေႃႇၾီႇၼၼ်ႉထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်းႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉဢွၼ်ၸူမ်း ၵိၼ်ၵေႃႇၾီႇႁဝ်းယူႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇမီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼုင်ႈတင်းသိူဝ်ႈၶူဝ်းယွၵ်းယွၵ်းသေ ၶဝ်ႈၼႂ်းလၢၼ်ႉမႃး။ ၼင်ႈငဝ်ယူႇႁင်းမၼ်းၵေႃႉလဵဝ်။ မၼ်းလွမ်တူၺ်းၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ တီႈၼိူဝ်ၽႃၼၼ်ႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈ" ၵေႃႇၾီႇၵွၵ်းၼိုင်ႈ တီႈၼိူဝ်ၽႃ" ၼႆယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆးၽိူၼ်ၵေႃႈၸင်ႇမႃး ဢဝ်ၵေႃႇၾီႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉလဵင်ႉမၼ်း လူၺ်ႈတင်းၼပ်ႉꧦယမ်ꧦဢဝ်ၵုင်ႇဢဝ်မုၼ်ၼင်ႇ မိူၼ်ၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၵိၼ်ၵေႃႇၾီႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ပေႃးဝႃႈမၼ်းလႆႈၵိၼ် ၵေႃႇၾီႇဢိမ်ႇတဵမ်လီယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇလၢၼ်ႉၵႂႃႇဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ သွၼ်ႇၵႃႈသွၼ်ႇႁူဝ်ပၼ်ၵႃႈၵေႃႇၾီႇသင်ယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းတင်းသဵင်ပဵၼ်ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ် လီဢၢမ်းလူင်ၵႂႃႇတေႉꧦယူႇ။ ၵူၼ်းပၢႆးၽိူၼ်ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸင်ႇၶိုၼ်းမႃးၵွၵ်းဢဝ်လိၵ်ႈ တီႈၼိူဝ်ၽႃၼၼ်ႉသေ ထိုမ်ႈပႅတ်ႈသႂ်ႇၼႂ်းၵူၺ်းယိူဝ်ႇၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ မၼ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႈလွင်ႈလီဢၢမ်း ပုၼ်ႈတႃႇႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ။ မၼ်းယဵၼ်းပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလူင် ဢၼ်ၸိူဝ်းႁဝ်း လႆႈပွင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၸႂ်မႃး။ လွင်ႈတၢင်းၼပ်ႉယမ်ၵူၼ်းယွၼ်း/ၵူၼ်းၽၢၼ်းၵိၼ်းၶဝ် တီႈၼႂ်းဢူၵ်းၸႂ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇသၢင်ႈသဝ်း တီႈၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉမႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉတႃႁဝ်းၶႃႈပေႃးလႆႈ ယိုင်ႈဢိူင်းတဵမ်ႁူၺ်ႇမႃး။
ဝူၼ်ႉတူၺ်းလီꧦၵၼ်ၶႃႈလူး ---
သင်ဝႃႈၵူၼ်းယွၼ်း/ၵူၼ်းၽၢၼ်ၵိၼ်းၶဝ် ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈၵိၼ်သေ ဢၼ်ဢၼ်လႄႈ ၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးတီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉၵႃႇၾီႇ ၼႆႉၼႆၸိုင် ၶဝ်ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇလႆႈၼႃႈလဵၵ်ႉတႃၼွႆႉသင်ယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈမၼ်းဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇလႄႇ ႁွင်ႉႁွၼ်ႈထၢမ်ယွၼ်းၵိၼ်တီႈပိူၼ်ႈသေ လွမ်ၶႂ်ႈႁုဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉလႂ် ၽႂ်တေမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇလီသေ လဵင်ႉပၼ်တၢင်းၵိၼ်ၵေႃႇၾီႇမၼ်းဢေး ၼႆသင်ယဝ်ႉ။ မၼ်းၵူၺ်းလူဝ်ႇလွမ်မုင်ႈယၵ်ႉတူၺ်းတီႈ ၼိူဝ်ၽႃၼၼ်ႉသေ သင်ႇဢဝ်မႃးပၼ်ၵေႃႇၾီႇတႃႇမၼ်း ၵွၵ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉၵိၼ်ႁႂ်ႈမူၼ်ႈꧦသိူဝ်းꧦသေ ယဝ်ႉၵေႃႈလူဝ်ႇၶိုၼ်းပွၵ်ႈဢွၵ်ႇလၢၼ်ႉမိူဝ်းၵႂႃႇ ႁင်းမၼ်းၵူၺ်း။ "လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းဝူၼ်ႉဢၼ်ႁၢင်ႈလီသေ မီးၵႃႈၶၼ်တေႉꧦ။ မၼ်းပဵၼ်ၽႃဢၼ်ႁၢင်ႈလီတေႉတေႉ ဢၼ်သူၶဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈမိူဝ်းႁၼ်လႆႈၵူႈတီႈၼၼ်ႉသႄႈ "။ ။

တိုၼ်း>> coffee on the wall.

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ