ဝႅပ်ႉတႃႇႁဵၼ်းဢင်းၵိတ်ႉ (လူၺ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ) (1)

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ဝႅပ်ႉ တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢင်းၵိတ်ႉ လူၺ်ႈၸွမ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၶေႃႈသပ်းလႅင်း ပိူင်ၵလမ်ႇမႃႇမၼ်ႈၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႆႈ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီတႄႉၶႃႈ။

http://englishstudypage.com/

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ