ပပ်ႉပိုၼ်ႉထၢၼ် ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ PDF လႄႈ ၾွၼ်ႉလိၵ်ႈ

မႂ်ႇသုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ် ပႅတ်ႇမူၼ်းလႄႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းဢဝ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈမႃးၽၢၵ်ႇ ပၼ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇၶၢႆ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မၼ်းတေပဵၼ် ၵၢၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ် လွင်ႈၶွမ်းလႄႈ ႁၢင်ႈလွၵ်းၾွၼ်ႉ တႃႇၸႂ်ႉလႆႈႁႃလႆႈငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်ၼၼ်ႉယူႇ။ ၽႂ်ၶႂ်ႈလႆႈၵေႃႈၸၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇလႄႈ


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ