ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ


ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးႁူႉမေႃၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ တီႈၼႆႈ။
လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ
တဵၵ်းၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈၼႆႈ

ပၢႆးယူႇလီ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးယူႇလီၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ
တဵၵ်းၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈၼႆႈ

ငဝ်းတူင်ႉ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈငဝ်းတူင်ႉၵူႈပိူင်ပိူင်
တဵၵ်းၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈၼႆႈ

ပိုၼ်း

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ
တဵၵ်းၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈၼႆႈ

ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃယမ်ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆး
တဵၵ်းၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈၼႆႈ

ၵႂၢမ်းတၵၼ်

ၵႂၢမ်းတၵၼ်ၸၼ်ႁႂ်ႈဢွၵ်းလႅတ်း
တဵၵ်းၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈၼႆႈ


ဢၢႆႇထီႇ


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးႁူႉမေႃ လွင်ႈဢၢႆႇထီႇၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႆႈ တီႈၼႂ်းတွၼ်ႈၼႆႉ။
 • ဝႅပ်ႉပလွၵ်ႉၵႃႇ

  လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ(ပလွၵ်ႉၵႃႇ)
  တဵၵ်းၶဝ်ႈတီႈၼႆႈ

 • လွင်ႈၶွမ်း

  လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈ ၶွမ်းၵူႈပိူင်ပိူင်
  တဵၵ်းၶဝ်ႈတီႈၼႆႈ

 • လွင်ႈၾူၼ်း

  လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈ ၾူၼ်းၵူႈပိူင်ပိူင်
  တဵၵ်းၶဝ်ႈတီႈၼႆႈ

 • လၢႆႈၾွၼ်ႉ

  တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၾွၼ်ႉၶၢႆႉၸူးၵၼ်
  တဵၵ်းၶဝ်ႈတီႈၼႆႈ


  ၶေႃႈမုၼ်း


  ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ တီႈၼႆႈမူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ။


  ၵၢၼ်ႁဵၼ်း


  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပိုၼ်ႉႁူႉၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ တီႈၼႆႈ။
  Me
  လိၵ်ႈတႆး
  လဵပ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးႁႂ်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလႅတ်းၽၢႆ

  တဵၵ်းၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈၼႆႈ

  Me
  လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ
  လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢင်းၵိတ်ႉႁႂ်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလႅတ်းၽၢႆ

  တဵၵ်းၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈၼႆႈ

  Me
  ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ
  ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈတႃႇၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉပၢႆးႁူႉမေႃ

  တဵၵ်းၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈၼႆႈ


  ၵပ်းသိုပ်ႇ


  သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇႁဝ်းၼႆ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးၸွမ်းၼင်ႇႁဵင်းလိၵ်ႈတႂ်ႈၼႆႉ။

  တႅမ်ႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈ


  လိၵ်ႈဢၼ်တေသူင်ႇ*